036-5219160

Raad van Advies

Doelstelling:

De Raad van Advies dient in statutair bepaalde onderwerpen als klankbord voor het bestuur.

Taken:

De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur over, voor de continuïteit van de vereniging van belang zijnde, (beleids-)beslissingen.

Samenstelling:

De Raad van Advies bestaat uit minimaal 5 leden en maximaal 7 leden die geen deel uitmaken van het bestuur. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering op één of meer bindende voordrachten van de Raad van Advies. De Raad van Advies wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.

Leden:

Ralph Pans (Voorzitter)
Paul Streefkerk
Marianne Geers
Herman Reimert
Gerard Mulder