036-5219160
0 items

HISTORIE

Portret van een club, een baan van en voor leden

Het begin

In 1983 neemt de heer Eric Citroen het initiatief tot oprichting van een golfclub met een eigen baan. Uit gesprekken met de Nederlandse Golffederatie (NGF) blijkt dat er in het Gooi en omstreken grote interesse bestaat voor golf. Het ideaal van Eric is een golfbaan  met een vereniging van leden voor leden, die de baas zijn over hun eigendom. Hij bedenkt de naam  “Almeerderhout” i.v.m. de aanwezige bosgebieden. Op 9 december 1983 richt hij de Stichting Golfclub Almeerderhout op, voor de bouw van het golfcomplex. In 1986 is op 65 hectare gepachte grond, de aanleg gerealiseerd van een 18 holes-baan, een 9 holes par 3-baan, Driving range met oefenfaciliteiten en opstallen. De baan is ontworpen door golfarchitect Joan Dudok van Heel, het clubhuis en de andere opstallen door architect Gert van Veen.

De Vereniging

Op 13 juni 1986 wordt in “De Witte Bergen” de Verenging Golfclub Almeerderhout opgericht. Het eerste bestuur bestaat uit de heren Eric Citroen (voorzitter), Joop van Donselaar (secretaris) en GertJan Swart (penningmeester). Hun doel is de totstandkoming van een hechte, gezellige vereniging met sportieve ambities. Het bestuur dient bij de NGF een verzoek in om lid te worden. De Hattemse Golf- en Countryclub is onze mentorclub. De eerste manager en medewerkers treden in dienst. Contracten met golfprofessionals, horeca en golfshop worden afgerond. De aangemelde belangstellenden wordt gevraagd lid te worden.

De opbouw

Op 1 augustus 1987 verricht Eric Citroen de eerste afslag op de par-3 baan in aanwezigheid van ruim 600 leden. Hiermee is het complex officieel in gebruik genomen. Aangezien het clubhuis nog in de aanbouwfase is, fungeert het greenkeepershuis tijdelijk als clubhuis. Mevrouw Carolien van den Bosch (clubhuis), de heren Maarten van Ede (baan), Eise Borgers (wedstrijden) en Ed Huisman (handicap en regels) completeren het eerste bestuur. Een bruisend clubleven komt op gang. Tijdens de winter worden de leden klaargestoomd voor het GVB-theorieexamen. Burgemeester Cees de Cloe opent 3 januari 1988 op feestelijke wijze het clubhuis. De realisatie van het complex is dan afgerond. De Stichting draagt het complex over aan de Vereniging. Op 1 april 1988 wordt de 18-holes baan feestelijk in gebruik genomen. Het aantal leden bedraagt dan 850.

Opening door Prins Claus

Prins Claus verricht op 10 september 1988, in aanwezigheid van een groot aantal leden en genodigden de officiële opening. Daarna volgt de openingswedstrijd, waaraan alle NGF-verenigingen afgevaardigd door twee bestuursleden, deelnemen. Prins Claus speelt, onder anderen met mevrouw Nora Pont-Diemer Kool, vice-president van de NGF, in de eerste flight. De deelnemers zijn unaniem vol lof over de ‘veelbelovende baan’.  Almeerderhout ontvangt de NGF-vlag, de bijbehorende lidmaatschapstegel en de “B-status”. De G.C. Almeerderhout is nu officieel aangesloten bij de NGF, met stamnummer 46. Ter verdere verfraaiing van de baan schenkt Prins Claus een rode beuk. De boom staat tussen de green van Markermeer en de eerste tee van Gooimeer bij de doorgang naar IJmeer. In 1989 nemen twaalf teams deel aan de NGF-competitie. Later in dat jaar zijn veel leden getuige van professoneel topgolf tijdens het Nederlands Kampioenschap voor Professionals. Na afloop van de jaarlijkse NGF-commissiedag, 29 oktober 1989, verleent de president van de NGF Almeerderhout de A-status.

Naast het sociale golfleven met gezelligheidswedstrijden, krijgt prestatiegolf ruime aandacht zowel bij de jeugd als bij volwassenen. Gedurende de winter speelt men wekelijks bridge.

Uitbreiding naar 27 holes

Tijdens de ALV in 1990 stemmen de leden voor uitbreiding van 18 naar 27 holes, geheel te financieren uit eigen middelen. Een nieuw pachtcontract, nu voor 120 hectare, wordt gesloten. Golfarchitect Joan Dudok van Heel tekent het ontwerp van een 27-holes baan met 3 lussen van 9 holes. De vereniging kent een wachtlijst van zo’n 400 belangstellenden Door de 9 holes uitbreiding neemt het ledental toe tot 1250 leden. Een jaar later barst ’t Spant in Bussum uit zijn voegen wanneer het eerste lustrum wordt gevierd. In 1993 opent Rolf Olland, president van de NGF, de vernieuwde baan.

Van pacht naar koop

De 120 hectare grond, tot dusver gepacht van de RIJP, wordt officieel op 2 januari 1997 door de Stichting gekocht. De financiering komt mede tot stand door vrijwillige inschrijving op een achtergestelde participatielening door een groot aantal leden. Als blijkt van waardering voor de voorspoedige ontwikkeling krijgt de Stichting een bosperceel van 10 hectare cadeau. De Stichting en de Vereniging fuseren tot de “Golfclub Almeerderhout”. Alle bezittingen zijn daarmee ondergebracht in de vereniging. Eind jaren 90 heeft de baan zich op natuurlijke wijze ontwikkeld tot een parkbaan, met uitdagende waterpartijen, mooie bospercelen, schitterende fairways en snelle greens. Spelers van bezoekende competitieteams zijn vol lof. Over de kwaliteit wordt eveneens uiterst positief geoordeeld bij de NGF, die Almeerderhout in 2006 verzoekt haar Landelijke Seniorendagen voor de komende jaren te verzorgen. Een grote eer en een bevestiging van de hoge kwaliteit van de baan.

Door de uitbreiding naar 27 holes, en het daarbij passend aantal leden, is het bestaande clubhuis te klein geworden. Voortvarend besluiten de leden voor een nieuw clubhuis, gefinancierd uit de verkoopopbrengsten van een deel van het cadeau gekregen bosperceel. Het nieuwe clubhuis ontworpen door architect Willem Quispel wordt in januari 2006 in gebruik genomen. Regelmatig zijn sportieve prestaties te melden. Door een effectief jeugd- en topgolfbeleid spelen zowel het eerste dames- als herenteam in de hoogste klasse van de NGF-competitie.

25-jarig bestaan

Op 16 juni 2011, wanneer Golfclub Almeerderhout 25 jaar bestaat, ontvangen de leden het  jubileumboek ’25 jaar Almeerderhout’, waarin de club- en baanhistorie, met aandacht voor het gezellige clubleven en voor de flora en fauna op de baan, worden weergegeven. Het gehele jaar  zijn er speciale wedstrijden en evenementen, waaronder een groot jubileumfeest. In 2012 wordt de waterhuishouding gerenoveerd. Tevens kunnen allerlei verfraaiingen van holes worden gerealiseerd. Als erkenning van het goede jeugdbeleid ontvangt onze club van de NGF het certificaat “Committed to Jeugd”. Mede met het oog op een verdere verjonging van het ledenbestand in hetzelfde jaar wordt het toetredingsbeleid voor nieuwe leden gewijzigd: de verenging heft geen entreegeld meer. De gemeente noemt het gehele bosgebied naar onze naam. Het 30-jarig jubileum (2016) wordt gevierd met een viertal hoofdactiviteiten. Er zijn veel deelnemers en er is een bruisend slotfeest. De NGF kent het certificaat “Committed to Family” toe. Voor het eerst “helpen” enige tientallen schapen de greenkeeperstaf met het kort houden van de rough. In de loop van dat jaar worden Statuten en Huishoudelijk Reglement gemoderniseerd. De NGF stelt een nieuwe course-rating vast. Het certificaat “Committed to Green/GEO” wordt toegekend. Tussen de jaren 2016 en 2020 worden ruim 500 nieuwe leden verwelkomd. Omdat de vereniging wil voldoen aan de NGF-reciprociteits norm, wordt besloten tot een ledenstop. De door onze Academy opgeleide jonge competitiespelers van Heren-1 worden helaas weggelokt door Gooise buurverenigingen. In de aanloop naar het 35-jarig bestaan wordt in het clubhuis de Historische Wand geïnstalleerd.  Door uitbreiding en het aanbrengen van parkeervakken wordt de parkeercapaciteit bij ons clubhuis vergroot naar circa driehonderd auto’s. Geen overbodige luxe. Door de wereldwijde Covid-19 pandemie en de afgekondigde overheidsmaatregelen golfen onze leden intensief en frequent. Een bezetting van onze baan met vijfhonderd spelende leden per dag is geen uitzondering. Een nieuwe manager treedt in dienst. Het bestuur en manager spelen adequaat in op de ongewone omstandigheden. Een extra Caddiemasters wordt aangetrokken. Voor het eerst vindt de ALV “on-line” plaats. Voortvarend zijn de aanpassingen en verlenging van de 9e hole Gooimeer  voor een uitdagender par 4. Tevens is de uitbreiding gerealiseerd van het onoverdekte gedeelte van de Driving range naar 21 afslagplaatsen.

Almeerderhout
De Historische commissie