036-5219160
0 items

ENERGIETOESLAG

In de toelichting op de exploitatie zijn wij al ingegaan op de energiekosten, die de pan uit rijzen. Wat nu als de stijging zelfs gaat doorzetten en wij als gevolg van de almaar stijgende energieprijzen een negatief exploitatieresultaat gaan krijgen in 2023?

Om daarop geen voorschot te nemen en de contributie nog verder te verhogen hebben we het volgende voorstel:
Graag vragen wij toestemming aan de vergadering om 3 keer €20,- als energietoeslag aan de leden door te belasten in april, augustus en december 2023 als de energielasten hoger zijn dan nu in de begroting staan.

De energielasten in de begroting zijn €233.800. Dat is per maand €19.483. De meet-punten zijn als volgt:

  • Het eerste meetpunt is: Als de energiekosten eind maart 2023 hoger zijn dan €58.455 (3 keer) €19.485; januari tot maart 2023), dan wil het bestuur in april 2023 graag €20,- doorbelasten
    aan de leden.
  • Het tweede meetpunt is: Als de energiekosten eind juli 2023 hoger zijn dan €77.940 (4 keer) €19.485; april tot juli), dan wil het bestuur in augustus 2023 graag €20,- doorbelasten aan de leden.
  • Het derde meetpunt is: Als de energiekosten eind november 2023 hoger zijn dan €77.940 (4 keer) €19.485; augustus tot november), dan wil het bestuur in december2023 graag €20,- doorbelasten aan de leden.

We nemen de kosten rechtevenredig, daar we voorschotten betalen. Hierdoor wordt ook duidelijk dat de energietoeslag niet voor het verbruik geldt maar voor de prijs die eventueel erg hoog is gedurende het gehele jaar. Daarnaast wordt er alles aan gedaan o.a. door de werkgroep energie om het werkelijke verbruik te beperken.

Kort gezegd, we brengen de kosten dus niet in rekening als dit niet noodzakelijk is.

Resumerend:

Als we geheel in kaart brengen dan betekent dit:

  • De begroting heeft een beperkt positief saldo.
  • Het aantal reguliere leden stijgt naar 1350 leden.
  • Voorgesteld wordt om de reguliere contributie vast te stellen op €1.465.
  • Dezelfde procentuele verhoging zal worden toegepast op alle andere contributies.
  • Voorgesteld wordt om een energietoeslag vast te stellen van drie keer €20,- op basis van de meetpunten die hierboven beschreven zijn.

Hiermee zijn we er van overtuigd dat we de baan, de club en dus de service naar de leden op eenzelfde wijze kunnen blijven verzorgen. De wijze waar we gezamenlijk als club ons prettig bij voelen.