WEDSTRIJDREGLEMENT BUSINESSCOMPETITIE ALMEERDERHOUT

Algemeen

 • De Businesscompetitie Almeerderhout (hierna: de businesscompetitie) wordt georganiseerd door de Bedrijvencommissie op Golfclub Almeerderhout. De competitie omvat vijf wedstrijden, van april tot september. Voor aanvang van de competitie wordt bepaald of een wedstrijd over 9 of 18 holes wordt verspeeld.
 • Er wordt gespeeld in één categorie voor deelnemers met een handicap van 0 tot 36. Gelet op het karakter van de wedstrijd gaan we ervan uit dat de deelnemers volwassenen zijn.
 • Een wedstrijd wordt gespeeld volgens de regels zoals vastgesteld door Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews en The United States Golf Association zoals vastgelegd in de 33e editie Rules of Golf van 1 januari 2016. Bovendien zijn de Plaatselijke Regels van kracht, zoals vermeld op de scorekaart. Is er op de wedstrijddag sprake van Tijdelijke Plaatselijk Regels dan hangt deze informatie in de vitrine aan de buitenmuur van het clubhuis.
 • De wedstrijdvorm wordt bepaald door de Bedrijvencommissie.
 • Er is geen sprake van een maximaal aantal deelnemers.

 

 Deelname aan de bedrijvencompetitie

 • De businesscompetitie heeft een besloten karakter en is bestemd voor sponsors en bedrijfsleden van Golfclub Almeerderhout. Een sponsor of bedrijfslid neemt met twee personen deel aan de wedstrijd.
 • Deelnemers met clubhandicap 54 of alleen GVB spelen vanaf handicap 36.
 • Dames en heren spelen in gemengde flights.
 • Met het inschrijven voor de businesscompetitie verklaren de deelnemers akkoord te gaan met dit wedstrijdreglement.
 • De organisatoren van de businesscompetitie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten van schade gemaakt of geleden door de deelnemers en derden.

 

Inschrijving

 • Inschrijving geschiedt via een deelnameformulier. Gelijk met de uitnodiging voor de wedstrijd wordt dit formulier drie tot vier weken voor aanvang aan de deelnemers toegezonden.
 • De Bedrijvencommissie organiseert na afloop van de wedstrijd een diner. Deze kosten en de consumpties dienen de deelnemers zelf af te rekenen.
 • Er is een beperkt aantal handicarts beschikbaar. Deelnemers die in het bezit zijn van een gebruikerskaart dienen bij inschrijving aan te geven dat zij van een handicart gebruik wensen te maken.
 • De inschrijving sluit een week voor aanvang van de wedstrijd.

 

Afmelding

 • Afmelding na sluitingsdatum van de inschrijving is slechts in noodgevallen mogelijk en geschiedt telefonisch onder opgaaf van reden bij het secretariaat van de golfclub.
 • Afmelden op de wedstrijddag, maar nog voor aanvang van de wedstrijd, leidt bij de eerste keer tot een waarschuwing. Bij een tweede afmelding op de speeldag volgt een uitsluiting voor de twee volgende wedstrijden, tenzij de Bedrijvencommissie met redenen anders bepaalt.
 • Als een deelnemer nalaat zich af te melden voor een wedstrijd en niet verschijnt, wordt deze deelnemer uitgesloten van deelname aan de twee volgende wedstrijden, tenzij de Bedrijvencommissie met redenen anders bepaalt.

 

 

 Wedstrijddag

 • De deelnemer dient zich minimaal 30 minuten voor de starttijd te melden bij de wedstrijdtafel. De handicap die de speler opgeeft bij inschrijving is leidend voor de wedstrijd.
 • Deelnemers dienen de wedstrijdleiding desgevraagd hun NGF-pas te tonen.
 • Geschillen en situaties waarin dit reglement niet voorziet kunnen worden voorgelegd aan de wedstrijdleiding; de beslissing die door hen wordt genomen is definitief.

 

Starttijd en startholes

 • Enkele dagen voor de wedstrijd ontvangen de deelnemers een mail met een doorlink naar de site waar de starttijden staan vermeld.
 • De Bedrijvencommissie is verantwoordelijk voor de wedstrijdindeling.
 • De starttijd is, in het algemeen, vanaf 13.00 uur.
 • Men dient minimaal 5 minuten voor de starttijd bij de afslagplaats aanwezig te zijn.
 • De scorecard dient bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd direct na de gespeelde ronde, mede-ondertekend door de marker.

 

Bepaling van speelsterkte

 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor opgave van hun juiste speelsterkte.
 • De wedstrijdleiding zal toezien op het hanteren van de juiste speelsterkte.

 

De scorekaart

 • Bij iedere wedstrijd treedt een medespeler in dezelfde flight op als marker. Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen scorekaart en voor de juiste vermelding daarop van zijn exact en playing handicap.
 • Speler en marker moeten te allen tijde scorekaarten voor de wedstrijd uitwisselen.
 • Na de wedstrijd worden bij de wedstrijdleiding de scorekaarten ingeleverd, volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de score.
 • Onvolledig ingevulde of niet-ondertekende scorekaarten worden niet geaccepteerd.

 

Onderbreken van een wedstrijd wegens (weers)omstandigheden

 • De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid een wedstrijd te staken, uit te stellen of af te gelasten indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 • Bij gevaar voor blikseminslag is de speler gerechtigd de wedstrijd te onderbreken volgens Regel 6-8a. Doorspelen is onder eigen verantwoording.
 • Bij een lang aangehouden toon met een misthoorn moet het spel onmiddellijk worden onderbroken.
 • Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lange toon van de hoorn leidt dit tot diskwalificatie (noot Regel 6-8b).

 

Gevolgen onsportief gedrag

 • De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Bedrijvencommissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, zoals onsportief gedrag of het niet uitspelen van een hole, en dient zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de Etiquette zal de Bedrijvencommissie de speler diskwalificeren volgens Regel 33-7.

 

Prijsuitreiking

 • De prijsuitreiking is een onderdeel van de wedstrijd, de deelnemers worden geacht ook bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. De prijsuitreiking vindt in de regel plaats tijdens het diner. Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op zijn prijs, tenzij hij zich bij de wedstrijdleiding met goede redenen heeft afgemeld.

 

Eindstand businesscompetitie

 • Na vijf wedstrijden wordt de eindstand van de Businesscompetitie opgemaakt. De winnaar van een competitiewedstrijd krijgt 10 punten, nummer 2 8 punten, nummer 3 7, enzovoort. De drie beste scores van het bedrijf, waarvan maximaal 2 in dezelfde spelerscombinatie, bepalen het eindresultaat van de Businesscompetitie van dat jaar. Het bedrijf met de meeste punten is winnaar. Bij gelijk resultaat is het totaal van de beste twee gespeelde wedstrijden bepalend. Is de stand ook hierna gelijk dan beslist het lot.