Nieuwe regels en interpretaties

REGELWIJZIGINGEN 2019


Matchplay

Doel van de regel: Matchplay heeft speciale regels (in het bijzonder over het geven van de volgende slag, hole of match en informatie geven over het aantal gedane slagen), omdat de speler en zijn tegenstander:

 • Hole voor hole alleen tegen elkaar spelen.
 • Elkaars spel kunnen waarnemen.
 • Ieder hun eigen belangen kunnen behartigen.

a  Resultaat van hole of match

(1) Het winnen van een hole. Een speler wint een hole wanneer:

 • een speler de hole uitspeelt in minder slagen (zowel gedane slagen als opgelopen strafslagen) dan de tegenstander;
 • de tegenstander de hole geeft, of
 • de tegenstander de algemene straf krijgt (verlies van de hole).

Als de bal van de tegenstander  nog in beweging is en deze moet worden uitgeholed om de hole gelijk te spelen maar deze wordt opzettelijk van richting veranderd of gestopt door een persoon op een moment dat er geen redelijke mogelijkheid meer is dat deze wordt uitgeholed (zoals wanneer de bal al voorbij de hole is gerold en er geen mogelijkheid is dat deze terugrolt) is de hole beslist en wint de speler de hole (zie Regel 11.2a, Uitzondering).

(2) Een hole gelijkspelen. Een hole eindigt gelijk wanneer:

 • de speler en de tegenstander de hole uitspelen met hetzelfde aantal slagen (zowel gedane slagen als opgelopen strafslagen), of
 • de speler en de tegenstander overeenkomen de hole als gelijk gespeeld te beschouwen (maar dit is alleen toegestaan als ten minste één van de spelers een slag heeft gedaan om de hole te beginnen).

(3) Een wedstrijd winnen. Een speler wint een match wanneer:

 • de speler zijn voorsprong op de tegenstander meer holes bedraagt dan er nog te spelen zijn;
 • de tegenstander de match geeft, of
 • de tegenstander wordt gediskwalificeerd.

(4) Verlengen van een gelijkspel. Als de wedstrijd in een gelijkspel eindigt:

 • Wordt de match telkens met een hole verlengd tot er een winnaar is. Zie Regel 5.1(een verlengde wedstrijd is een voortzetting van dezelfde ronde, geen nieuwe ronde).
 • Worden de holes in dezelfde volgorde gespeeld als tijdens de ronde, tenzij de Commissie een andere volgorde heeft bepaald.

Echter in het wedstrijdreglement kan zijn opgenomen dat een wedstrijd eindigt in gelijkspel en niet wordt verlengd.

(5) Wanneer de uitslag van de wedstrijd definitief is. Het resultaat wordt definitief zoals door de Commissie is vastgesteld (en dit behoort in het wedstrijdreglement te staan), zoals:

 • Wanneer de uitslag op een officieel scorebord of andere aangewezen plaats wordt gepubliceerd.
 • Wanneer de uitslag wordt gemeld aan een door de Commissie aangewezen persoon.

Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 5A(7) (aanbevelingen voor de manier waarop de uitslag van een wedstrijd definitief wordt gemaakt).

b  Geven van de volgende slag, hole of match

(1) Speler mag de volgende slag, hole of match geven. Een speler mag de volgende slag van de tegenstander, een hole of de match geven:

 • De volgende slag geven. Dit is altijd toegestaan, voordat de tegenstander zijn volgende slag doet.
  • De tegenstander heeft de hole dan uitgespeeld met een score waarbij ook de gegeven slag meetelt. De bal mag vervolgens door iedereen worden opgenomen.
  • Als een slag wordt gegeven terwijl de bal van de tegenstander nog in beweging is, is dit van toepassing op de volgende slag van de tegenstander, tenzij de bal wordt uitgeholed (in dit geval maakt het “geven” niet uit).
  • De speler mag de volgende slag van de tegenstander geven door het van richting veranderen of het stoppen van de bal in beweging van de tegenstander, maar uitsluitend als hij dat doet om de volgende slag te geven én als er geen redelijke kans bestaat dat de bal kan worden uitgeholed.
 • Een hole geven. Dit is altijd toegestaan voordat de hole is uitgespeeld (zie Regel 6.5), ook voordat de spelers de hole zijn begonnen.
 • De match geven. Dit is altijd toegestaan voordat de uitslag van de match is beslist (zie Regel 2a(3) en (4)), ook voordat de match is begonnen.

(2) Hoe een slag, hole of match wordt gegeven. De volgende slag, hole of match is alleen gegeven wanneer dit duidelijk is gecommuniceerd:

 • Dit kan zowel verbaal als door een handeling die de bedoeling van de speler om de slag, hole of match te geven duidelijk maakt (zoals een handgebaar).
 • Als de tegenstander zijn bal oppakt in strijd met een regel doordat er redelijkerwijs een misverstand zou kunnen zijn over of de speler de slag, hole of match heeft gegeven volgt er geen straf. De bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2).

Het geven van een slag, hole of match is definitief en kan niet worden herroepen of afgewezen.

c  Verantwoordelijkheden van de speler en tegenstander

(1) Het melden van het aantal slagen. De tegenstander mag op ieder moment tijdens het spelen van een hole of als de hole is uitgespeeld vragen naar het aantal slagen (zowel gedane slagen als opgelopen strafslagen) dat de speler heeft gedaan.
Dit om de tegenstander te helpen in zijn keuze hoe hij de volgende slag en de rest van de hole speelt of om de uitslag te bevestigingen van de hole die net uitgespeeld is.

Wanneer er wordt gevraagd naar het aantal slagen of wanneer deze informatie wordt gedeeld zonder dat ernaar is gevraagd:

 • Moet de speler het juiste aantal slagen melden.
 • Als de speler geen antwoord geeft op de vraag van de tegenstander wordt dit beschouwd als het geven van verkeerde informatie over het aantal slagen.

De speler krijg de algemene straf (verlies van de hole) als hij zijn tegenstander verkeerde informatie geeft over het aantal slagen, tenzij hij zijn fout op tijd herstelt:

 • Verkeerd aantal slagen gemeld tijdens het spelen van een hole. De speler moet het juiste aantal slagen melden voordat de tegenstander zijn volgende slag doet of een soortgelijke actie (zoals het geven van de volgende slag of de hole).
 • Verkeerd aantal slagen gemeld nadat een hole is uitgespeeld. De speler moet het juiste aantal slagen melden:
  • Voordat één van de spelers een slag doet om een volgende hole te beginnen of een soortgelijke actie (zoals het geven van de volgende hole of de match).
  • Bij de laatste hole van de match: voordat de uitslag van de match definitief is (zie Regel 3.2a(5)).

Uitzondering – Geen straf als er geen invloed is op het resultaat van de hole: Als de speler verkeerde informatie geeft over het aantal slagen nadat een hole is uitgespeeld, maar dit geen invloed heeft op het begrip van de tegenstander of een hole is gewonnen, verloren of gelijkgespeeld volgt er geen straf.

(2) De tegenstander informeren over een opgelopen straf. Wanneer een speler een straf krijgt:

 • Moet de speler de tegenstander zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de opgelopen straf. Hierbij wordt rekening gehouden met hoe ver de speler en tegenstander van elkaar af zijn en andere praktische factoren.
 • Deze eis geldt zelfs als de speler niet op de hoogte is van een opgelopen straf (omdat de spelers worden geacht te weten wanneer zij een regel overtreden).

Als de speler dit niet doet en zijn fout niet herstelt voordat de tegenstander zijn volgende slag doet of een soortgelijke actie uitvoert (zoals het geven van de volgende slag of de hole) krijgt de speler de algemene straf (verlies van de hole).

Uitzondering – Geen straf wanneer de tegenstander wist van de door de speler opgelopen straf: Als de tegenstander wist dat de speler een straf had opgelopen, bijvoorbeeld doordat hij duidelijk ziet dat de speler een situatie ontwijkt waarbij volgens de regels een straf hoort, krijgt de speler geen straf voor het niet melden van zijn opgelopen straf.

(3) De stand van de match weten. De spelers worden geacht de stand van de match te weten – dat een van de spelers voorstaat met een aantal holes (“holes up” staan) of dat de match gelijk staat (“all square”).

Als de spelers per ongeluk een andere stand overeenkomen dan de werkelijke stand:

 • Mogen zij de stand van de match herstellen voordat één van de spelers een slag doet om een volgende hole te beginnen. Bij de laatste hole moet de stand hersteld worden voordat de uitslag van de match definitief is (zie Regel 3.2a(5)).
 • Als de stand niet op tijd wordt hersteld, wordt de verkeerde stand de daadwerkelijke stand.

Uitzondering – Wanneer een speler tijdig een uitspraak over de regels vraagt: Als een speler tijdig een uitspraak over de regels vraagt (zie Regel 20.1b) en het blijkt dat de tegenstander of (1) verkeerde informatie heeft gegeven over het aantal slagen of (2) de speler niet op de hoogte heeft gebracht van een opgelopen straf, moet de stand van de match worden hersteld.

(4) Beschermen van eigen rechten en belangen. De spelers in een match behoren hun eigen rechten en belangen te beschermen volgens de regels:

 • Als de speler weet of van mening is dat de tegenstander een regel waar een straf op staat heeft overtreden, kan hij daarnaar handelen of ervoor kiezen dit te negeren.
 • Echter als de speler en de tegenstander met opzet overeenkomen een overtreding of straf te negeren, waarvan beide spelers weten dat deze van toepassing is, worden beide spelers gediskwalificeerdvolgens Regel 1.3b.
 • Als de speler en de tegenstander van mening verschillen of een van beiden een regel heeft overtreden, mogen beide spelers hun rechten beschermen door een uitspraak over de regels te vragen volgens Regel 20.1b.

6.1
Een hole beginnen
a  Wanneer een hole begint
Een speler is een hole begonnen wanneer hij een slag heeft gedaan om de hole te beginnen.

De hole is begonnen zelfs als de slag is gedaan van buiten de afslagplaats (zie Regel 6.1b) of de slag is vervallen volgens een regel.

b  Bal moet worden gespeeld van binnen de afslagplaats
Een speler moet elke hole beginnen door een bal te spelen van een willekeurige plek binnen de afslagplaats volgens Regel 6.2b.

Als een speler die een hole begint een bal speelt van buiten de afslagplaats (met inbegrip van een verkeerde set teemarkers voor een andere afslagplaats op dezelfde hole of op een andere hole):

(1) Matchplay. Er volgt geen straf, maar de tegenstander mag de slag laten vervallen:

 • Dit moet meteen worden gedaan en vóór een van beide spelers een slag doet. Wanneer een tegenstander de slag laat vervallen, kan hij dit niet meer ongedaan maken.
 • Als een tegenstander de slag laat vervallen, moet de speler een bal spelen van binnen de afslagplaats en is het nog steeds zijn beurt om te spelen.
 • Als een tegenstander de slag niet laat vervallen, telt de slag, is de bal in het spel en moet deze worden gespeeld zoals hij ligt.

6.3c Verkeerde bal
Bij matchplay:

 • Als de speler en zijn tegenstander elkaars bal spelen tijdens het spelen van een hole, krijgt de eerste speler die een slag met een verkeerde bal doet de algemene straf (verlies van de hole).

 

6.4 De volgorde van spelen tijdens het spelen van een hole

Doel van de regel: Regel 6.4 beschrijft de volgorde van spelen gedurende de hole. De volgorde van spelen van de afslagplaats wordt bepaald door wie de eer heeft en daarna door de bal die het verst van de hole ligt.

 • Bij matchplay is de volgorde van spelen van wezenlijke betekenis; als een speler voor zijn beurt speelt, kan de tegenstander die slag laten vervallen en de speler opnieuw laten slaan.

(1) Volgorde van spelen. De speler en de tegenstander moeten in deze volgorde spelen:

 • Beginnen op de eerste hole. Op de afslagplaats van de eerste hole wordt de eer bepaald door de volgorde op de startlijst, vastgesteld door de Commissie of, als er geen startlijst is, door een onderlinge afspraak of door loting (zoals een munt opwerpen).
 • Beginnen op alle andere holes.
  • De speler die een hole wint heeft de eer op de volgende afslagplaats.
  • Als de hole gelijk is geëindigd, houdt dezelfde speler de eer die deze op de vorige afslagplaats had.
  • Als een speler tijdig om uitspraak over de regels heeft gevraagd (zie Regel 20.1b) waarover door de Commissie nog geen besluit is genomen en deze uitspraak van invloed kan zijn op wie de eer heeft op de volgende hole, dan wordt door een onderlinge afspraak of door loting bepaald wie de eer krijgt.
 • Nadat beide spelers begonnen zijn op een hole.
  • De bal die het verst van de hole ligt moet het eerst worden gespeeld.
  • Als de ballen op dezelfde afstand van de hole liggen of als de relatieve afstanden niet bekend zijn, dan wordt door een onderlinge afspraak of door loting bepaald welke bal het eerst wordt gespeeld.

(2) Als de speler voor zijn beurt gespeeld heeft, mag de tegenstander de slag laten vervallen. Als de speler speelt terwijl de tegenstander aan de beurt was om te spelen, volgt er geen straf maar mag de tegenstander de slag laten vervallen:

 • Dit moet meteen gedaan worden en voordat een van de spelers een volgende slag doet. Wanneer de tegenstander de slag laat vervallen, kan hij dit niet meer ongedaan maken.
 • Als de tegenstander de slag laat vervallen, moet de speler wanneer het zijn beurt is om te spelen, een bal spelen vanwaar die slag was gedaan (zie Regel 14.6).
 • Als de tegenstander de slag niet laat vervallen, telt de slag, is de bal in het spel en moet deze gespeeld worden zoals hij ligt.

Uitzondering – In een andere volgorde spelen om tijd te besparen. Om tijd te besparen:

 • Mag de speler de tegenstander verzoeken voor zijn beurt te spelen of mag hij het verzoek van een tegenstander om voor zijn beurt te spelen accepteren.
 • Als de tegenstander dan een slag voor zijn beurt doet, heeft de speler het recht om de slag te laten vervallen opgegeven.

6.5  Een hole uitspelen
Een speler heeft een hole uitgespeeld:
Bij matchplay, wanneer:

  • de speler uitholet of wanneer de volgende slag van de speler is gegeven, of
  • de uitslag van de hole is bepaald (zoals wanneer de tegenstander de hole geeft, de score van de tegenstander voor de hole lager is dan de speler zou kunnen maken of wanneer de speler of tegenstander de algemene straf krijgt (verlies van de hole)).

9.5 Bal opgenomen of bewogen door een tegenstander bij matchplay

Deze regel is alleen van toepassing wanneer het bekend of praktisch zeker is dat de tegenstander (of zijn caddie) de stilliggende bal van de speler heeft opgenomen of een beweging ervan heeft veroorzaakt.

Als de tegenstander de bal van de speler speelt als een verkeerde bal, is Regel 6.3c(1) van toepassing en niet deze regel.

a  Wanneer een opgenomen of bewogen bal moet worden teruggeplaatst

Als de tegenstander de stilliggend bal van de speler opneemt of beweegt, moet de bal op zijn oorspronkelijke plek worden teruggeplaatst (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2), behalve:

 • Wanneer de tegenstander de volgende slag, hole of match geeft (zie Regel 3.2b).
 • Wanneer de tegenstander de bal van de speler opneemt of beweegt op verzoek van de speler, omdat de speler van plan is om een belemmering te ontwijken volgens een regel of om de bal terug te plaatsen op een andere plek.

b  Straf voor het opnemen, opzettelijk aanraken of veroorzaken van beweging van de bal

Als de tegenstander de stilliggende bal van de speler opneemt, opzettelijk aanraakt of beweging ervan veroorzaakt, krijgt de tegenstander één strafslag.

Echter er zijn enkele uitzonderingen:

Uitzondering 1 – Opnemen of bewegen van de bal van de speler door de tegenstander is toegestaan: Er volgt geen straf wanneer de tegenstander de bal opneemt:

 • om de volgende slag, een hole of de match aan de speler te geven, of
 • dit doet op verzoek van de speler.

Uitzondering 2 – Bij vergissing markeren en opnemen van de bal van de speler op de green: Er volgt geen straf wanneer de tegenstander de plek van de bal van de speler op de green markeert en opneemt in de veronderstelling dat het zijn eigen bal is.

Uitzondering 3 – Dezelfde uitzonderingen als voor de speler: Er volgt geen straf wanneer de tegenstander per ongeluk beweging van de bal veroorzaakt bij het uitvoeren van handelingen die vallen onder Uitzondering 2, 3 of 4 van Regel 9.4b.

Straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels is ingebracht of het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 9.5: algemene straf volgens Regel  6.3b of 14.7a.

Wanneer meerdere regelovertredingen het gevolg zijn van een enkele handeling of van gerelateerde handelingen, zie Regel 1.3c(4).

Straf voor het opnemen of het veroorzaken van beweging van een balmarker

Als de speler of zijn tegenstander bij matchplay de balmarker van de speler opneemt of beweging ervan veroorzaakt (terwijl de bal is opgenomen en nog niet is teruggeplaatst), krijgt de speler of tegenstander één strafslag.

Uitzondering – De uitzonderingen van Regel 9.4b en 9.5b zijn van toepassing op het opnemen, bewegen of veroorzaken van beweging van een balmarker: In alle gevallen waarbij de speler of tegenstander geen straf krijgt voor het opnemen van de bal van de speler of het per ongeluk veroorzaken van beweging ervan, volgt er ook geen straf voor het opnemen of per ongeluk bewegen van de balmarker van de speler.

11.2  Bal in beweging opzettelijk van richting veranderd of gestopt door een persoon

a
Wanneer Regel 11.2 van toepassing is

Deze regel is alleen van toepassing wanneer het bekend of praktisch zeker is dat een bal in beweging van een speler opzettelijk van richting is veranderd of gestopt door een persoon, dit is wanneer:

 • Een persoon opzettelijk de bal in beweging raakt.
 • De bal in beweging enige uitrusting of ander voorwerp raakt (behalve een balmarker of een andere stilliggende bal voordat de bal werd gespeeld of anderszins in beweging kwam) of enige persoon (zoals de caddie van de speler) die opzettelijk door de speler is neergezet of op die plek gelaten zodat de uitrusting, het voorwerp of de persoon de bal in beweging van richting zou kunnen veranderen of stoppen.

Uitzondering – Bal opzettelijk van richting veranderd of gestopt bij matchplay wanneer deze redelijkerwijs niet uitgeholed kan worden: Wanneer de bal in beweging van een tegenstander opzettelijk van richting is veranderd of gestopt terwijl deze redelijkerwijs niet meer uitgeholed kon worden en de handeling is gedaan om de volgende slag te geven of wanneer de bal moest worden uitgeholed om de hole te halveren, is Regel 3.2a(1) of 3.2b(1) van toepassing, niet deze regel.

Voor het recht van de speler om een bal of balmarker op te laten nemen voordat een slag wordt gedaan, omdat de speler redelijkerwijs van mening is dat de bal of balmarker het spel zou kunnen helpen of hinderen, zie Regel 15.3.

Ready golf

De R&A en de NGF propaganderen “Ready golf”, met andere woorden , het begrip “eer” in de golfsport komt te vervallen, in elk geval in de meeste strokeplay wedstrijden (dus ook stableford). Het wordt nu het “STAAN-SLAAN-GAAN” principe! Regeltechnisch werd het “voor de beurt“ spelen toch al niet bestraft.
Hier volgen een paar voorbeelden van ready golf-adviezen:
• Niet de speler die de eer heeft slaat als eerste af, maar de speler die als eerste klaar is om te slaan.
• Als er in de verte nog een flight staat kunnen golfers die minder ver slaan alvast afslaan, daarna pas de long hitters.
• Eerst je eigen bal slaan als je medespeler verderop naar een bal moet zoeken, dan pas helpen zoeken als dat nog nodig is.
• Putten als je medespeler nog bezig is met het aanharken van een greenside bunker, ook al ligt de bal van je medespeler nog verder weg van de hole dan jouw bal.
• Bij een korte putt meteen uitholen en niet eerst weer de bal marken en wachten totdat de medespeler heeft geputt.