Nieuwe regels en interpretaties

REGELWIJZIGINGEN 2019

De R&A en de NGF propaganderen “Ready golf”, met andere woorden , het begrip “eer” in de golfsport komt te vervallen, in elk geval in de meeste strokeplay wedstrijden (dus ook stableford). Het wordt nu het “STAAN-SLAAN-GAAN” principe! Regeltechnisch werd het “voor de beurt“ spelen toch al niet bestraft.
Hier volgen een paar voorbeelden van ready golf-adviezen:
• Niet de speler die de eer heeft slaat als eerste af, maar de speler die als eerste klaar is om te slaan.
• Als er in de verte nog een flight staat kunnen golfers die minder ver slaan alvast afslaan, daarna pas de long hitters.
• Eerst je eigen bal slaan als je medespeler verderop naar een bal moet zoeken, dan pas helpen zoeken als dat nog nodig is.
• Putten als je medespeler nog bezig is met het aanharken van een greenside bunker, ook al ligt de bal van je medespeler nog verder weg van de hole dan jouw bal.
• Bij een korte putt meteen uitholen en niet eerst weer de bal marken en wachten totdat de medespeler heeft geputt.

Het uitgangspunt van de op 1 januari 2019 ingaande veranderingen in de Golfregels is dat de essentiële principes en het karakter van de golfsport niet wordt aangetast. Alle 34 Golfregels zijn uitgebreid tegen het licht gehouden en waar mogelijk aangepast zonder het voornoemde uitgangspunt uit het oog te verliezen.
De volgende uitgangspunten zijn onveranderd gebleven:
1. De afmeting van de hole blijft 4 ¼ inches in diameter.
2. Het aantal toegestane clubs per ronde blijft 14.
3. Het aantal holes per ronde blijf ”18 of minder zoals bepaald wordt door de wedstrijdcommissie”.
4. Matchplay en Strokeplay blijven twee duidelijk verschillende wedstrijdvormen met eigen regels en straffen.
De fundamentele uitdaging blijft gehandhaafd:
1. De bal spelen zoals hij ligt, In de meest eenvoudige vorm bestaat Golf uit het spelen van de bal van tee tot en met de green door het slaan van de bal met een golfclub. De fundamentele uitdaging van de sport bestaat uit het spelen van de bal van welke plaats dan ook- goed of slecht. Terwijl er wat uitzonderingen zijn ( obstakels en abnormale terreinomstandigheden) blijft het essentiële karakter van de sport overeind. Daarom mag u niet bepaalde situaties de je mogelijk als oneerlijk ervaart ( bal in divot in de fairway of in voetstap in de bunker), zonder straf ontwijken.
2. De principes “speelt de baan zoals je hem aantreft” en “speel de bal zoal hij ligt” blijven onverminderd gelden in de nieuwe regels. Het blijft verboden om de ligging van de bal evenals de stand en de ruimte voor de voorgenomen slag te verbeteren. (Twee strafslagen of verlies van de hole).
Hoewel de nieuwe regels voor de bunker minder streng zijn wordt er toch nog vastgehouden aan een aantal beperkingen, met name het opzettelijk aanraken van het zand in de bunker met de hand of de club om de condities in de bunker te testen en mag je het zand rond de bal niet aanraken, bij het maken van een proefslag of de backswing van de echte slag, dus niet grounden in de bunker! Dit om er voor te zorgen dat het spel uit de bunker niet te eenvoudig wordt.
Terwijl de nieuwe regels de straf laten vervallen bij het bewegen van je eigen bal tijdens het zoeken en wanneer de bal op de green ligt, blijft de strafslag voor het per ongeluk bewegen van de bal buiten de green gehandhaafd . Er is een goede reden voor dit verschil, de speler moet voorzichtig blijven rond zijn bal bv bij het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen en anders zou het in strijd kunnen zijn met het principe van de bal spelen zoals hij ligt.

Hoewel de regels ten aanzien van de uitrusting (clubs en ballen) van essentieel belang is, wordt er in de nieuwe regels weinig aandacht aan besteed, omdat over dit onderwerp de aandacht heeft van een aparte commissie van de R&A en de USGA.
Matchplay en Strokeplay blijven verschillende takken van sport, de algemene straf voor Matchplay is verlies van de hole, terwijl bij Strokeplay de algemene straf 2 strafslagen is. Indien je tegenstander de bal van de verkeerde afslag of buiten de tee markers geslagen heeft mag je in Matchplay de slag laten vervallen! Dit moet je wel doen voor je zelf geslagen hebt! Bij een slag op de green wanneer beide ballen op de green liggen wordt het raken van de bal van je medespeler bestraft met de algemene straf (2 strafslagen), bij Matchplay volgt geen straf.

Op 1 januari 2019 veranderen een aantal golfregels, deze veranderingen zijn al in voorbereiding sinds 2012! Naast een de verandering in de regels wordt de schrijfstijl en de lay-out van de regels aangepast en er vindt een reorganisatie van de regels plaats. Dit betekend dat er tot 1 januari 2019 niets aan de regels zal veranderen.
Met andere woorden vanaf 1 januari 2019 wordt:
1:  Het bewegen van je bal tijdens het zoeken niet meer bestraft.

2: Het per ongeluk bewegen van je bal of de balmarker op de green niet meer bestraft.

3: Indien je niet meer weet vanwaar je bal bewogen is bv door een outside agency moet je je bal terugplaatsen op de plek waar hij ongeveer lag!

4: Wanneer je bal gestopt of van richting veranderd wordt door jezelf, je caddie of je uitrusting niet meer bestraft.

5: Hoef je niet meer je mede- of tegenspeler te waarschuwen wanneer je je bal opneemt ter identificatie.

6: Wanneer je bal op de green ligt en je slaat de bal terwijl de vlaggenstok nog in de hole staat waarbij je de vlaggenstok of de persoon die de vlaggenstok bewaakt raakt krijgt je geen straf.

7: Wanneer je de bal of de marker per ongeluk beweegt krijgt je geen strafslag, althans wanneer dat gebeurd niet tijdens de procedure van markeren, opnemen en terugplaatsen van de bal. Je moet altijd de bal of de marker terugplaatsen!

8: Vanaf 1 januari krijgt je geen straf wanneer je spike-marks en schade gemaakt door dieren repareert mits je niet het spel ophoudt.

9. Vanaf 1 januari mag je of je partner of caddie  de puttinglijn aanraken.

10: Wanneer je de bal, na markeren en opnemen, terugplaatst en de bal verrolt bv door de wind moet je de bal terugplaatsen

11: Vanaf 1 januari mag je 3 minuten zoeken naar een bal voor deze als verloren beschouwd wordt en u dus uw provisionele bal door moet spelen of terug moet naar de plek waar u het laatst geslagen heeft (met 1 strafslag). (Wanneer er geen local rule is die het droppen van een bal op gelijke afstand tot de green met twee strafslagen toestaat)

12. Vanaf 1 januari mag je overal in de baan losse natuurlijke voorwerpen verwijderen dus ook uit de hindernis of bunker.

13. Je mag  niet grounden in de bunker(twee strafslagen), en geen oefenslagen waarbij je de grond raakt in de bunker (twee strafslagen) maken wel in de waterhindernis.

14. Vanaf 1 januari krijgt je geen strafslag wanneer je de bal twee of meer keer raakt tijdens een slag!

In de definities wordt een aantal begrippen anders en vaak uitgebreider beschreven waardoor een aantal Decisions niet meer nodig zijn een aantal verschillen worden besproken.

Abnormal course condition (Bijzondere baanomstandigheid) hieronder valt onder andere een gat, hoop of spoor gemaakt door een hol gravend dier, een reptiel of een vogel. Dus een gat gemaakt door een haas of een hond was geen bijzondere baanomstandigheid. Dit onderscheid vervalt. Het wordt nu een gegraven gat gemaakt door een dier, dus niet een gat gemaakt door een mens.      (voetstap in de bunker) je mag dit dus zonder straf ontwijken. Onder dit gegraven gat gemaakt door een dier wordt ook verstaan los materiaal uit het gat, elk spoor van het dier dat leidt naar het gat en het gebied dat opgeduwd is of veranderd is als direct gevolg van het graven van het gat. Blijft overigens de vraag wat te doen met dierensporen die niet naar een gegraven gat leiden( bv ganzen sporen, ree sporen in de bunker) Antw: Dieren sporen die niet leiden naar een door dat dier gegraven gat zijn onregelmatigheden in het oppervlak en mogen niet zonder straf ontweken worden, op de green mogen deze beschadigingen wel hersteld worden. (R 13.1c(2))

In de nieuwe definitie Grond in bewerking (GUR) wordt expliciet vermeld dat elk deel van een boom of struik (bv boomwortel) dat vast zit aan of onder het oppervlakte ligt, buiten het als GUR gemarkeerde deel van de baan, geen onderdeel is van de (GUR). Tot 1 januari 2019 wordt dat geregeld met Decision 25/10.7. De definitie omvat verder een aantal zaken die in de decisions beschreven worden zoals, een gat gemaakt door de commissie of de greenkeeper’s staf, bij het inrichten van de baan (bv de andere hole indien er sprake is van een dubbele hole op een green). Beluchting gaten vallen hier expliciet niet onder, wel gaten ontstaan bij verwijderen van boomstronken en beschadigingen aan de baan door de aanleg van drainage pijpen. Een spoor gemaakt door een tractor is geen grond in bewerking, hoewel de commissie dit wel als zodanig kan aanduiden.
De grond in bewerking omvat ook bladeren en maaisel dat opgestapeld ligt om later verwijderd te worden, hoewel dit ook als losse natuurlijke voorwerpen beschouwd kan worden. Elk natuurlijk materiaal wat niet zal worden verwijderd is geen GUR.
Elke dierlijke leef omstandigheid (bv vogel nest) in nabijheid van de bal waarbij de speler met zijn voorgenomen stand of slag dit zou kunnen beschadigen is GUR.
GUR wordt aangegeven met behulp van blauwe paaltjes, lijnen of natuurlijke scheidslijnen (rand van een bloemperk of rand van een wintergreen). Wanneer de GUR door de commissie gedefinieerd wordt met een natuurlijke scheidslijn dient een blauw paaltje slechts tot het aangeven van de GUR.

Een “vast obstakel” is elk kunstmatig obstakel dan niet met onredelijke krachtsinspanning, of zonder beschadiging van het obstakel of de baan, verplaatst kan worden. Of niet voldoet aan de definitie van “los obstakel”. De commissie mag een los obstakel definiëren als vast obstakel. (bv paaltjes in de baan)
De commissie mag een vast obstakel als een integraal onderdeel van de baan definiëren, als deel van de uitdaging van het spelen van de baan, wat niet zonder straf ontweken mag worden.

De term bekend of zeer waarschijnlijk betekent niet, het zou kunnen zijn of het is hoogst waarschijnlijk dat, het betekent wel:
1. Er is sluitend bewijs dat de gebeurtenis met de bal van de speler heeft plaatsgevonden, wanneer de speler of een andere getuige het heeft zien gebeuren.
2. Ofschoon er een klein percentage (<5%) twijfel is, dat alle informatie verkrijgbaar over het voorval, leidt tot de conclusie dat het zich heeft voortgedaan.
Alle informatie houdt in, alle informatie bekend aan de speler en alle andere informatie die hij of zij redelijkerwijs kan verkrijgen zonder het spel onnodig op te houden!

De definitie los natuurlijk voorwerp wordt nauwelijks veranderd alleen is toegevoegd dat een spinnenweb wel een los natuurlijk voorwerp is ondanks dat een web altijd ergens aan vast zit.
Verloren bal is een bal in het spel die niet gevonden wordt binnen 3 minuten (nu 5 minuten) nadat de speler of zijn of haar caddie (of de partner van de speler of zijn of haar caddie) zijn begonnen met zoeken
Wanneer het zoeken tijdelijk wordt onderbroken voor een goede reden ( spel onderbreking, door het een andere speler het mogelijk te maken door te spelen, of wanneer de speler abusievelijk een verkeerde bal als zodanig identificeert, telt de verloren tijd niet mee.

In de oude definities staat dat een marker iemand is die door de commissie is aangesteld om bij strokeplay de score van de speler te noteren. Het kan een medecompetitor zijn. Hij is geen referee. Dit laatste vervalt en wordt nu: het mag niet een partner zijn!
Blijft natuurlijk de vraag wat wordt onder de partner verstaan beperkt zich dat tot de partner tijdens het spel of verstaan ze hieronder ook de levenspartner??

Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering ; het nearest point of relief wordt in de nieuwe definities; het Nearest Point of Complete Relief. De nearest point of complete relief heeft alleen betrekking op de bijzondere omstandigheid waar relief van genomen wordt en kan een plek zijn waar een andere omstandigheid hinder geeft. In dat geval mag de speler nogmaals relief nemen van de nieuwe omstandigheid. Alleen als dit probleem bij herhaling optreedt mag in een keer van beide omstandigheden relief worden genomen. (Wel eerst proberen!)
Naast het nearest point of complete relief bestaat ook het Point of Maximum Available Relief van dit referentie punt is sprake bij abnormale terreinomstandigheden in de bunker in op de green (tijdelijk water) wanneer er geen punt met complete relief zonder straf te vinden is.
De term Outside Agency wordt vervangen door Outside Influence dus Beinvloeding van buitenaf. Hieronder wordt verstaan ieder persoon, dier of voorwerp dat invloed zou kunnen hebben op de bal van de speler of uitrusting of de baan behalve de speler, zijn of haar caddie of de speler’s partner of tegenstander of hun caddie’s.

Een nieuwe definitie is er voor Relief Area dit vervangt de definities van de hindernissen in de baan. De definitie luidt: Het gebied waar een speler zijn bal moet droppen wanneer hij relief mag nemen volgens een bepaalde regel. Elke relief regel vereist een specifieke Relief Area waarvan de grootte van plek en de plek bepaald wordt door drie factoren:
1. Het referentie punt
2. De grootte van de plek afhankelijk van het referentie punt (1 of 2 stoklengtes)
3. Beperkingen van waar wel of niet gedropt mag worden (bv niet in een hindernis)

De Serious Breach is Ernstige overtreding van een regel wordt nu gedefinieerd: Om te bepalen of een ernstige overtreding is gemaakt worden de volgende factoren bekeken:
1. De moeilijkheid van de slag
2. Afstand van de bal tot de hole
3. Het effect van de obstakels in de speellijn
4. Andere condities die invloed kunnen hebben op de slag.
Het concept van Ernstige Overtreding bij spelen van de verkeerde plek geldt niet voor matchplay daar wordt het al bestraft met verlies van de hole.

Verkeerde Green was elke andere green dan die van de hole die wordt gespeeld. Extra nu:
1. De greens van alle holes waar de speler op dat moment niet speelt.
2. De normale green van de hole als een tijdelijke green gebruikt wordt (winter green)
3. Alle oefen greens voor putting, chipping of pitching tenzij de commissie per local rule dezen uitsluit.

Verkeerde plaats is elke plek op de baan anders dan waar de speler zijn bal mag of moet spelen volgens de regels.
Bijvoorbeeld:
1. Spelen van een bal na terugplaatsen op de verkeerde plek of zonder terug te plaatsen wanneer dat volgens de regels moet.
2. Spelen van de bal die buiten een relief gebied gedropt is.
3. Relief nemen volgens een verkeerde regel, zodanig dat de bal gedropt is en gespeeld is van een verkeerde plek volgens de juiste regel.
4. Spelen van de bal uit een No-Play zone of wanneer de no-play zone interfereert met de voorgenomen stand of swing.
Spelen van een bal van buiten de afslagplaats van een hole wordt niet gezien als het spelen van de verkeerde plaats. Die bal is niet in het spel en telt ook niet mee! Je krijgt wel twee strafslagen en moet opnieuw slaan van de juiste plek.

Uitleg nieuwe regels 1 januari 2019

Normen voor spelersgedrag  (R 1.2) 
Van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen; onder misdragingen worden verstaan;
* Opzettelijk de green ernstig beschadigen
* Het niet eens zijn met de baanopzet, en het zelfstandig verplaatsen van de tee markers of baan markeringspalen.
*Een golf stok werpen naar speler of toeschouwer
* Opzettelijk een andere speler storen bij het doen van een slag
* Verwijderen losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels die een tegenspeler van nut kunnen zijn
*Herhaaldelijk weigeren een bal op te nemen die een andere speler hindert tijdens strokeplay.
* Opzettelijk van de hole afspelen om de partner te laten zien hoe de break in de green loopt
* Opzettelijk niet volgens de regels te spelen om zo een voordeel te halen boven de medespelers.
* Herhaaldelijk grof en beledigend taal gebruik

Spelen volgens de regels (R 1.3)
Je wordt geacht te weten wanneer je een regel hebt overtreden en zelf je straffen eerlijk toe te passen.
Wanneer twee of meer spelers opzettelijk beslissen een regel te negeren worden zij gediskwalificeerd behalve als zij voor de start van de ronde er alsnog van af zien. (1.3b(1)/1).
Om een bepaalde regel te negeren moeten de spelers wel weten dat de regel bestaat. Wanneer dat het geval is worden zij niet gediskwalificeerd maar krijgen zij wel alsnog de straf voor het overtreden van de regel. (1.3b(1)/2)
Een straf is van toepassing wanneer een regelovertreding het gevolg is van jouw eigen handelen, het handelen van je caddie of van een andere persoon die in jouw opdracht of medeweten handelt (1.3c(1)/1)
Straffen mag alleen volgens de Regels. (R 1.3c (3))
Tijdens Matchplay wedstrijden mogen de speler en zijn tegenstander onderling beslissen hoe om te gaan met een bepaalde Regelkwestie, zij mogen niet afspreken een bepaalde Regel opzettelijk niet of verkeerd toe te passen.
Toepassen van straf bij meerdere overtredingen van de Regels. (R 1.3c (4)) 
Wanneer overtredingen gemaakt worden door niet aan elkaar gerelateerde handelingen. In dat geval krijgt de speler de som van het aantal strafslagen.
voorbeelden van niet gerelateerde overtredingen zijn:
1. Het maken van oefenswings in de bunker waarbij het zand geraakt wordt en het wegbuigen van een overhangende tak die de swing van de speler hinderde. (4 strafslagen).
2. Verwijderen van een vast obstakel dat de swing hinderde en het plat drukken van het gras achter de bal (4 strafslagen)
Wanneer de overtredingen gemaakt worden door de een enkele actie of door een gerelateerde actie krijgt de speler 1 straf., behalve als de handeling(en) meerdere regels overtreden geldt de zwaarste straf alleen. Bij voorbeeld:
1.Doen van een aantal oefenswings in de bunker waarbij het zand wordt aangeraakt (max 2 strafslagen)
2. Twee verschillende advies vragen die van invloed kunnen zijn op de keuze van de stok, zoals wind richting en stok gebruik van de medespeler. (max 2 strafslagen)
 Toepassen van straf bij meerdere overtredingen van de Regels.(R 1.3c (4))
Wanneer de overtredingen gemaakt worden door de een enkele actie of door een gerelateerde actie krijgt de speler 1 straf., behalve als de handeling(en) meerdere regels overtreden dan geldt de zwaarste straf alleen. Bij voorbeeld:
1.

De ronde spelen (R 5)
5.2-a De beperkingen ten aanzien van het oefenen op de baan voor de wedstijd in Strokeplay, gelden voor de speler en niet de Caddie!
5. 3-a De speler moet starten met spelen op exact de door de wedstrijdleiding aangegeven tijd.
Zo niet diskwalificatie!!!!

Uitz 1: Wanneer de speler niet meer dan 5 minuten na zijn starttijd arriveert.
Uitz 2: Wanneer de speler meer dan 5 minuten eerder dan zijn starttijd vertrekt.
Straf: twee strafslagen of verlies van de hole, op de eerste hole die gespeeld wordt.
De wedstrijdcommissie mag een uitzondering maken, dan geen straf!

De hole spelen (R6)
6 1-b(1) In Matchplay: Wanneer een speler de hole start van buiten de afslagplaats, mag de tegenstander vragen een bal opnieuw te slaan (zonder straf), de speler heeft dan nog steeds “de eer”.
6 1-b(2) In Strokeplay moet de speler opnieuw vanaf de juiste plek slaan (met twee strafslagen), de slag zelf telt niet mee, corrigeert hij niet volgt diskwalificatie!
6 2-b (6) Wanneer de bal binnen de afslagplaats in het spel is ( bv na een airshot of na het nemen van relief), mag de (een) bal worden opgenomen en opnieuw worden op-geteed zonder straf.
De eer op de eerste hole wordt bepaald door de wedstrijd commissie anders door het lot!
De eer wordt bepaald door de bruto score behaald op de voorgaande hole.
Wanneer er gespeeld wordt volgens het “ready golf principe”, mag een speler die de eer heeft wanneer hij klaar staat om te slaan en aangeeft dat hij wil slaan als eerste slaan.

De bal  zoeken, vinden en identificeren (R7)
Een speler mag binnen de grenzen van de redelijkheid gras, struiken en boomtakken etc weg buigen of afbreken. Er is vervolgens geen straf wanneer het zoeken op een dergelijke manier de ligging van de bal verbeterd.
In het zand moet na het vinden van de bal de oorspronkelijke ligging hersteld worden waarbij een stukje van de bal zichtbaar mag blijven.
(R7.4) Er is geen straf wanneer tijdens het zoeken de speler, zijn medespeler of zijn tegenstander de bal beweegt.

Wanneer na het vinden van de bal deze geïdentificeerd moet worden is toestemming van de medespeler niet meer nodig, wel moet de bal eerst gemarkeerd worden voor deze opgenomen wordt. De bal mag niet verder dan nodig voor identificatie schoongemaakt worden.

Baan spelen zoals je hem aantreft. (R8)
Handelingen die van invloed zijn op de condities voor het doen van een slag:
Niet toegestaan:
(1) Bewegen, buigen of breken van een
* Vast zittend (groeiend) natuurlijk voorwerp.
* Vast obstakel, intergraal onderdeel of buiten de baan bepalend object.
* Tee markers van de hole die gespeeld wordt.
(2) Creëren standplaats of verbeteren speellijn door het verplaatsen van losse natuurlijke voorwerpen of losse obstakels
(3) Aanpassen van de baan
* Door het terugplaatsen van divots
* Verwijderen of vastdrukken van teruggeplaatste divots
* Maken of verwijderen gaten, indeukingen of terreinonregelmatigheden
(4) Verwijderen of platdrukken zand
(5) Verwijderen water, dauw of ijzel.
Wel toegestaan:
(1) Een speler mag binnen de grenzen van de redelijkheid gras, struiken en boomtakken etc weg buigen of afbreken, zolang hij niet de ligging van de bal, de ruimte voor zijn swing en zijn stand verbeterd.(R 7.1a)
(2) Een speler mag binnen de grenzen van de redelijkheid losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels verwijderen.(R 15.2)
(3) Een speler mag binnen de grenzen van de redelijkheid zijn bal markeren, opnemen en terugplaatsen bij het toepassen van R 14.1+R14.2.
(4) Een speler mag zijn club licht grounden voor en achter de bal (behalve in de bunker)
(5) Zijn stand in nemen, met daarbij de voeten in het zand in laten graven.
(6) Mag een back swing maken in voorbereiding van de slag ( in de bunker mag hij het zand niet aanraken)
(7) Binnen de afslagplaats een tee plaatsen.
(8) De bunker aanharken wanneer de bal eruit geslagen is.
(9) Verwijderen zand van de green en herstel schade
(10) Een natuurlijk voorwerp bewegen om te zien of her los ligt.

Bal spelen zoals hij ligt; Stilliggende bal opgenomen of bewogen. (R9)
(R9.3) Wanneer een stilliggende bal door natuurlijke krachten ( wind, zwaartekracht etc) bewogen wordt moet de bal van deze nieuwe ligplaats gespeeld worden! Zonder straf.
UITZ: Op de green moet de bal worden teruggeplaatst nadat de bal opgenomen en teruggeplaatst was.
Dit is het geval onafhankelijk van wat de oorzaak van de beweging was.
(R9.4 en R9.5) Wanneer een speler of zijn tegenstander de bal beweegt krijgt hij 1 strafslag en moet hij de bal terugplaatsen. behalve:
1. Wanneer het de speler of tegenstander toegestaan was om de bal te bewegen.
2. Bij het per ongeluk bewegen tijdens het zoeken.
3. Bij het per ongeluk bewegen van de bal op de green.
4. Bij het per ongeluk bewegen van de bal bij het markeren wanneer het toegestaan is om een bal op te nemen, of bij het verplaatsen van een los obstakel.
5. Wanneer de tegenstander de hole of de volgende slag geeft.
6. Wanneer de tegenstander de bal opneemt op verzoek van de speler.

Een slag doen (R 10.1)
Wanneer de stok van een speler per ongeluk de bal meer dan eenmaal raakt tijdens een slag, telt dit als één slag (zonder strafslag) , de bal moet wel gespeeld worden van waar de bal terecht komt.
Advies en andere hulp (R10.2)
Een speler mag niemand advies geven tijdens een wedstrijd.
Een speler mag aan niemand anders dan zijn caddie advies vragen.
Een speler mag de uitrusting van een andere speler niet aanraken teneinde te zien welke stok de andere speler gebruikt heeft.

Advies en andere hulp (R 10.2)
R 10.2 Advies en andere hulp
Je mag geen voorwerp neerleggen als hulp bij stand innemen, bij het oplijnen van je voeten of je lichaam (dus ook geen golfstok!)
Wanneer je begint je stand in te nemen voor een slag en tot dat de slag is gedaan:
* Mag je caddie (of partner) om geen enkele reden opzettelijk op of dicht bij het verlengde van de speellijn achter jouw bal staan.
* Wanneer de speler nadat hij zijn stand heeft ingenomen, weg stapt en niet meer zijn stand inneemt totdat de caddie (of partner) niet meer in zijn speellijn staat, voorkomt hij straf. Dit geldt voor de hele baan. (gewijzigd 6 februari 2019).

Bewegende bal raakt persoon, dier of iets anders; Opzettelijke handelingen die een bewegende bal kunnen beïnvloeden. (R11)
(R 11. 1) Bewegende bal raakt persoon of iets anders. (bv eigen tas). De speler krijgt geen straf! Behalve in Strokeplay: wanneer je bij een slag op de green de bal van je medespeler raakt die ook op de green ligt. (Twee strafslagen).
Wanneer de bewegende bal een persoon of iets anders raakt moet je de bal spelen zoals die ligt, met twee uitzonderingen.
Wanneer de bal tot stilstand komt op een persoon, dier of ander bewegend voorwerp bij een slag van buiten de green.
Dan moet buiten de green de bal gedropt worden in een drop gebied bepaald door een stoklengte niet dichter bij de hole. Op de green moet de bal geplaatst worden direct onder de plek waar de bal de eerste keer tot stilstand kwam.
Wanneer de bal tot stilstand komt op een persoon, dier of ander bewegend voorwerp ( incl. een bewegende bal) bij een slag op de green.
In dat geval vervalt de slag en moet een bal teruggeplaatst worden op de oorspronkelijke plaats.
Behalve:
Wanneer de bal geslagen op de green een andere stilliggende bal of bal marker raakt moet je de bal spelen zoals hij ligt (en twee strafslagen voor het raken van de bal in Strokeplay).
Wanneer de bewegende bal per ongeluk de vlaggenstok of degene raakt die de vlaggenstok bewaakt. (R 13.2b)

Bunkers (R 12)
De speler mag, ook wanneer zijn bal in de bunker ligt, losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels voor een slag verwijderen. Hierbij mag de speler het zand in de bunker tot op zekere hoogte aanraken.
Niet toegestaan (2 strafslagen):
Aanraken zand met de hand, stok, hark om de omstandigheden te testen.
Aanraken zand met een golfstok net voor of achter de bal (grounden).
Aanraken zand tijdens een oefenslag.
Aanraken zand tijdens de achterzwaai.
Geen straf voor het aanraken van het zand in de bunker:
Ingraven van de voeten bij het innemen van de stand
In het kader van zorg voor de baan aanharken van de bunker.
Bij het plaatsen van golfstokken, uitrusting en andere voorwerpen in de bunker.
Bij het meten, markeren opnemen, terugplaatsen en andere handelingen volgens een Regel.
Leunen op een golfstok tijdens het wachten en om een val te voorkomen.
In het zand slaan uit frustratie en boosheid.
Maar de speler krijgt wel de algemene straf wanneer zijn handelingen de ligging van de bal verbeteren

Green (R13.2)
Ook wanneer je een slag doet vanaf de green hoef je de vlaggenstok niet uit de hole te halen of te laten bewaken, wanneer je de vlaggenstok raakt krijgt je geen straf en moet je de bal spelen zoals hij ligt.
Enkele overwegingen:
1. Wanneer een bal per ongeluk de vlaggenstok of de persoon die de vlaggenstok bewaakt of verwijderd heeft raakt volgt er geen straf de bal moet gespeeld worden zoals hij ligt.
2. Wanneer een bal gespeeld op de green met opzet gestopt wordt, vervalt de slag en moet opnieuw gespeeld worden van de oorspronkelijke plek.
3. In geval van het opzettelijk tegenhouden van de bal krijgt de speler of zijn tegenstander of mede speler de algemene straf (twee strafslagen)
4. Wanneer de bal ingeklemd ligt tussen de vlaggenstok en rand van de hole, is er uit geholed als enig deel van de bal onder de rand van de hole ligt. De bal hoeft dus niet meer volledig in de hole te liggen!
Green (R13-1d)
Geen straf voor het per ongeluk bewegen van een bal of marker door speler, medespeler, tegenstander op de green.
(R 11-1 uitz)
Wanneer je bal geslagen op de green de bal van een medespeler die ook op de green ligt, raakt krijgt je twee strafslagen (STROKEPLAY).
(R 9-3, uitz)
Wanneer een bal op de green door natuurlijke krachten verplaatst wordt moet je de bal spelen van de nieuwe ligplaats, behalve wanneer de bal al eerder gemarkeerd is en /of opgenomen is geweest. In dat laatste geval moet je de bal terugplaatsen. Weet je niet meer de plek dan mag dit bij benadering.
Green ( R 13-1c)
Op de green mag je beschadigingen repareren mits je het spel niet ophoudt.
Uitz:
Beschadigingen door onderhoud (beluchtingsgaten en verticale groeven).
Beschadiging door regen of beregening. (Uitz: Schade door hagel)
Natuurlijke oneffenheden (onkruid of ziektes) .
Natuurlijke slijtage van de hole.

Losse natuurlijke voorwerpen (R 15-1)
Een speler mag zonder straf overal in de baan een los natuurlijk voorwerp verwijderen op wat voor manier dan ook!
(Dus ook in de hindernis en bunker!)
Echter:
Wanneer de bal beweegt bij het verwijderen van het losse natuurlijke voorwerp, moet je de bal met een strafslag terugplaatsen!
(Uitz: Op de green, op de afslagplaats of tijdens het zoeken naar de bal, dan geen straf wel terugplaatsen.
Wanneer je de bal moet terugplaatsen mag je ook geen los natuurlijk voorwerp verwijderen wat de bal zou hebben kunnen bewegen, als de bal niet zou zijn opgenomen!
Losse obstakels (R 15.2)
Je mag overal op en buiten de baan zonder straf een los obstakel wegnemen en dat mag je op iedere manier doen.
Indien je bal beweegt terwijl je een los obstakel wegneemt, volgt geen straf en moet je de bal terugplaatsen op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is).
Echter twee uitzonderingen:
Bij het spelen van de afslagplaats van de hole die gespeeld wordt mogen de tee-markers niet worden verplaatst.
Beperkingen voor het opzettelijk wegnemen van een los obstakel om de beweging van een bal te beïnvloeden. (Zonder toestemming van de speler verwijderen van de vlaggenstok uit de hole wanneer de gespeelde bal de hole in dreigt te gaan).

Ontwijken van abnormale baanomstandigheden (met inbegrip van vaste obstakels), situaties met gevaarlijke dieren (zwanen) en ingebedde bal.        (R 16)
Dit soort omstandigheden worden niet beschouwd als onderdeel van de uitdaging die bij het spelen van de baan hoort. Daarom mag je ze meestal zonder straf ontwijken, behalve in de hindernis.
Gewoonlijk doe je dat door de bal te droppen in een dropzone die wordt bepaald op basis van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. (het referentiepunt)
Voor het bepalen van de dropzone gebruik je het referentie punt, vanaf dit referentiepunt meet je met je langste stok (exclusief de putter) naar rechts, naar achteren en naar links, binnen deze halve cirkel (niet dichter bij de hole en in het algemene deel van de baan), mag je de bal droppen.
Bij deze procedure mag je ook je bal vervangen.
Wanneer je en abnormale baanomstandigheid ontwijkt moet je deze volledig ontwijken!

 Verplicht ontwijken van een belemmering in een verboden speelzone die binnen een abnormale baanomstandigheid ligt. (R16.1f)
Deze regel is van toepassing op onze baan voor het ontwijken van abnormale baanomstandigheden, aangepaalde bomen en mollenklemmen.
In elk van de volgende situaties mag je bal niet worden gespeeld zoals hij ligt:
Indien je bal in een verboden speelzone ligt binnen een abnormale baanomstandigheid ligt. Je moet deze situatie ontwijken volgens (R. 16.1b,c of d).
Indien je bal niet in een verboden speelzone ligt, maar een verboden speelzone (ongeacht of die zone zich binnen een abnormale baanomstandigheid of in een hindernis bevindt) belemmert wel de ruimte voor het innemen van je stand of voorgenomen swing. Je moet deze situatie ontwijken volgens ( R 16.1) of je bal onspeelbaar verklaren volgens ( R 19) (behalve wanneer je bal in een hindernis ligt).
Situatie met gevaarlijke dieren (R 16.2)
Er is sprake van een “situatie met gevaarlijke dieren” wanneer door een gevaarlijk dier (bv broedende zwaan) in de nabijheid van je bal de mogelijkheid bestaat dat je ernstige fysieke verwondingen oploopt als je je bal zou spelen zoals hij ligt.
Hoewel het niet officieel in de regels staat, geldt dit ook voor dieren wanneer voor de dieren de mogelijkheid bestaat dat ze fysieke schade oplopen wanneer je de bal zou spelen zoals hij ligt. (nesten van vogels).
Het dichtstbijzijnde punt om de belemmering volledig te ontwijken is het dichtstbijzijnde punt (niet dichterbij de hole) zonder gevaar door het (gevaarlijke) dier.

Hindernissen  (R17.3)
Wanneer je bal in een hindernis ligt zijn de opties om een belemmering te ontwijken vanwege een abnormale baanomstandigheid en vast obstakel (R 16.1), een ingebedde bal (R 16.3) of onspeelbare bal (R 19) niet van toepassing.

Slag en afstand; Bal verloren of buiten de baan; Provisionele bal. (R 18)
(R18.1) Je mag altijd volgens slag en afstand handelen. Zodra je een andere bal in het spel hebt gebracht (gedropt maar niet opgeteed) is je oorspronkelijke bal niet langer in het spel en mag deze niet meer worden gespeeld. Dat geldt zelfs wanneer je oorspronkelijke bal alsnog in de baan wordt gevonden binnen de toegestane zoektijd van 3 minuten.
Uitzondering: Wanneer je terugloopt om een provisionele bal te slaan, wordt dit pas de bal in het spel:
*wanneer de bal niet gevonden wordt binnen de termijn van 3 minuten in de baan buiten een hindernis of gevonden wordt buiten de baan!
* wanneer  je je provisionele bal speelt vanaf een plaats die dichter bij de hole ligt dan waar je oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. (R 18.3)

Onspeelbare bal (R 19.3)
Wanneer je bal onspeelbaar in een bunker ligt, mag je deze situatie volgens een van de vier opties ontwijken (normaal maar drie opties):
1. Met 1 strafslag terug naar van waar je de bal gespeeld hebt.
2. Met 1 strafslag in lijn met de vlag naar achteren in de bunker droppen.
3. Met 1 strafslag twee stoklengtes zijwaarts ontwijken in de bunker droppen.
4. Met 2 strafslagen in lijn met de vlag naar achteren buiten de bunker droppen.