Nieuwe regels en decisions

REGELWIJZIGINGEN 2019

De R&A en de NGF propaganderen “Ready golf”, met andere woorden , het begrip “eer” in de golfsport komt te vervallen, in elk geval in de meeste strokeplay wedstrijden (dus ook stableford). Het wordt nu het “STAAN-SLAAN-GAAN” principe! Regeltechnisch werd het “voor de beurt“ spelen toch al niet bestraft.
Hier volgen een paar voorbeelden van ready golf-adviezen:
• Niet de speler die de eer heeft slaat als eerste af, maar de speler die als eerste klaar is om te slaan.
• Als er in de verte nog een flight staat kunnen golfers die minder ver slaan alvast afslaan, daarna pas de long hitters.
• Eerst je eigen bal slaan als je medespeler verderop naar een bal moet zoeken, dan pas helpen zoeken als dat nog nodig is.
• Putten als je medespeler nog bezig is met het aanharken van een greenside bunker, ook al ligt de bal van je medespeler nog verder weg van de hole dan jouw bal.
• Bij een korte putt meteen uitholen en niet eerst weer de bal marken en wachten totdat de medespeler heeft geputt.

Het uitgangspunt van de op 1 januari 2019 ingaande veranderingen in de Golfregels is dat de essentiële principes en het karakter van de golfsport niet wordt aangetast. Alle 34 Golfregels zijn uitgebreid tegen het licht gehouden en waar mogelijk aangepast zonder het voornoemde uitgangspunt uit het oog te verliezen.
De volgende uitgangspunten zijn onveranderd gebleven:
1. De afmeting van de hole blijft 4 ¼ inches in diameter.
2. Het aantal toegestane clubs per ronde blijft 14.
3. Het aantal holes per ronde blijf ”18 of minder zoals bepaald wordt door de wedstrijdcommissie”.
4. Matchplay en Strokeplay blijven twee duidelijk verschillende wedstrijdvormen met eigen regels en straffen.
De fundamentele uitdaging blijft gehandhaafd:
1. De bal spelen zoals hij ligt, In de meest eenvoudige vorm bestaat Golf uit het spelen van de bal van tee tot en met de green door het slaan van de bal met een golfclub. De fundamentele uitdaging van de sport bestaat uit het spelen van de bal van welke plaats dan ook- goed of slecht. Terwijl er wat uitzonderingen zijn ( obstakels en abnormale terreinomstandigheden) blijft het essentiële karakter van de sport overeind. Daarom mag u niet bepaalde situaties de je mogelijk als oneerlijk ervaart ( bal in divot in de fairway of in voetstap in de bunker), zonder straf ontwijken.
2. De principes “speelt de baan zoals je hem aantreft” en “speel de bal zoal hij ligt” blijven onverminderd gelden in de nieuwe regels. Het blijft verboden om de ligging van de bal evenals de stand en de ruimte voor de voorgenomen slag te verbeteren. (Twee strafslagen of verlies van de hole).
Hoewel de nieuwe regels voor de bunker minder streng zijn wordt er toch nog vastgehouden aan een aantal beperkingen, met name het opzettelijk aanraken van het zand in de bunker met de hand of de club om de condities in de bunker te testen en mag je het zand rond de bal niet aanraken, bij het maken van een proefslag of de backswing van de echte slag, dus niet grounden in de bunker! Dit om er voor te zorgen dat het spel uit de bunker niet te eenvoudig wordt.
Terwijl de nieuwe regels de straf laten vervallen bij het bewegen van je eigen bal tijdens het zoeken en wanneer de bal op de green ligt, blijft de strafslag voor het per ongeluk bewegen van de bal buiten de green gehandhaafd . Er is een goede reden voor dit verschil, de speler moet voorzichtig blijven rond zijn bal bv bij het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen en anders zou het in strijd kunnen zijn met het principe van de bal spelen zoals hij ligt.

Hoewel de regels ten aanzien van de uitrusting (clubs en ballen) van essentieel belang is, wordt er in de nieuwe regels weinig aandacht aan besteed, omdat over dit onderwerp de aandacht heeft van een aparte commissie van de R&A en de USGA.
Matchplay en Strokeplay blijven verschillende takken van sport, de algemene straf voor Matchplay is verlies van de hole, terwijl bij Strokeplay de algemene straf 2 strafslagen is. Indien je tegenstander de bal van de verkeerde afslag of buiten de tee markers geslagen heeft mag je in Matchplay de slag laten vervallen! Dit moet je wel doen voor je zelf geslagen hebt! Bij een slag op de green wanneer beide ballen op de green liggen wordt het raken van de bal van je medespeler bestraft met de algemene straf (2 strafslagen), bij Matchplay volgt geen straf.

Op 1 januari 2019 veranderen een aantal golfregels, deze veranderingen zijn al in voorbereiding sinds 2012! Naast een de verandering in de regels wordt de schrijfstijl en de lay-out van de regels aangepast en er vindt een reorganisatie van de regels plaats. Dit betekend dat er tot 1 januari 2019 niets aan de regels zal veranderen.
Met andere woorden vanaf 1 januari 2019 wordt:
1:  Het bewegen van je bal tijdens het zoeken niet meer bestraft.

2: Het per ongeluk bewegen van je bal of de balmarker op de green niet meer bestraft.

3: Indien je niet meer weet vanwaar je bal bewogen is bv door een outside agency moet je je bal terugplaatsen op de plek waar hij ongeveer lag!

4: Wanneer je bal gestopt of van richting veranderd wordt door jezelf, je caddie of je uitrusting niet meer bestraft.

5: Hoef je niet meer je mede- of tegenspeler te waarschuwen wanneer je je bal opneemt ter identificatie.

6: Wanneer je bal op de green ligt en je slaat de bal terwijl de vlaggenstok nog in de hole staat waarbij je de vlaggenstok of de persoon die de vlaggenstok bewaakt raakt krijgt je geen straf.

7: Wanneer je de bal of de marker per ongeluk beweegt krijgt je geen strafslag, althans wanneer dat gebeurd niet tijdens de procedure van markeren, opnemen en terugplaatsen van de bal. Je moet altijd de bal of de marker terugplaatsen!

8: Vanaf 1 januari krijgt je geen straf wanneer je spike-marks en schade gemaakt door dieren repareert mits je niet het spel ophoudt.

9. Vanaf 1 januari mag je of je partner of caddie  de puttinglijn aanraken.

10: Wanneer je de bal, na markeren en opnemen, terugplaatst en de bal verrolt bv door de wind moet je de bal terugplaatsen

11: Vanaf 1 januari mag je 3 minuten zoeken naar een bal voor deze als verloren beschouwd wordt en u dus uw provisionele bal door moet spelen of terug moet naar de plek waar u het laatst geslagen heeft (met 1 strafslag). (Wanneer er geen local rule is die het droppen van een bal op gelijke afstand tot de green met twee strafslagen toestaat)

12. Vanaf 1 januari mag je overal in de baan losse natuurlijke voorwerpen verwijderen dus ook uit de hindernis of bunker.

13. Je mag  niet grounden in de bunker(twee strafslagen), en geen oefenslagen waarbij je de grond raakt in de bunker (twee strafslagen) maken wel in de waterhindernis.

14. Vanaf 1 januari krijgt je geen strafslag wanneer je de bal twee of meer keer raakt tijdens een slag!

In de definities wordt een aantal begrippen anders en vaak uitgebreider beschreven waardoor een aantal Decisions niet meer nodig zijn een aantal verschillen worden besproken.

Abnormal ground condition (Bijzondere terreinomstandigheid) hieronder valt onder andere een gat, hoop of spoor gemaakt door een hol gravend dier, een reptiel of een vogel. Dus een gat gemaakt door een haas of een hond is geen bijzondere terreinomstandigheid. Dit onderscheid vervalt. Het wordt nu een gegraven gat gemaakt door een dier, dus niet een gat gemaakt door een mens.      (voetstap in de bunker) je mag dit dus zonder straf ontwijken. Onder dit gegraven gat gemaakt door een dier wordt ook verstaan los materiaal uit het gat, elk spoor van het dier dat leidt naar het gat en het gebied dat opgeduwd is of veranderd is als direct gevolg van het graven van het gat. Blijft overigens de vraag wat te doen met dierensporen die niet naar een gegraven gat leiden( bv ganzen sporen, ree sporen in de bunker) wellicht dat de nieuwe decisions hier in duidelijkheid gaan brengen.

In de nieuwe definitie Grond in bewerking (GUR) wordt expliciet vermeld dat elk deel van een boom of struik (bv boomwortel) dat vast zit aan of onder het oppervlakte ligt, buiten het als GUR gemarkeerde deel van de baan, geen onderdeel is van de (GUR). Tot 1 januari 2019 wordt dat geregeld met Decision 25/10.7. De definitie omvat verder een aantal zaken die in de decisions beschreven worden zoals, een gat gemaakt door de commissie of de greenkeeper’s staf, bij het inrichten van de baan (bv de andere hole indien er sprake is van een dubbele hole op een green). Beluchting gaten vallen hier expliciet niet onder, wel gaten ontstaan bij verwijderen van boomstronken en beschadigingen aan de baan door de aanleg van drainage pijpen.
De grond in bewerking omvat ook bladeren en maaisel dat opgestapeld ligt om later verwijderd te worden, hoewel dit ook als losse natuurlijke voorwerpen beschouwd kan worden. Elk natuurlijk materiaal wat niet zal worden verwijderd is geen GUR.
Elke dierlijke leef omstandigheid (bv vogel nest) in nabijheid van de bal waarbij de speler met zijn voorgenomen stand of slag dit zou kunnen beschadigen is GUR.
GUR wordt aangegeven met behulp van blauwe paaltjes, lijnen of natuurlijke scheidslijnen (rand van een bloemperk of rand van een wintergreen). Wanneer de GUR door de commissie gedefinieerd wordt met een natuurlijke scheidslijn dient een blauw paaltje slechts tot het aangeven van de GUR.

Een “vast obstakel” is elk kunstmatig obstakel dan niet met onredelijke krachtsinspanning, of zonder beschadiging van het obstakel of de baan, verplaatst kan worden. Of niet voldoet aan de definitie van “los obstakel”. De commissie mag een los obstakel definiëren als vast obstakel. (bv paaltjes in de baan)
De commissie mag een vast obstakel als een integraal onderdeel van de baan definiëren, als deel van de uitdaging van het spelen van de baan, wat niet zonder straf ontweken mag worden.

De term bekend of zeer waarschijnlijk betekent niet, het zou kunnen zijn of het is hoogst waarschijnlijk dat, het betekent wel:
1. Er is sluitend bewijs dat de gebeurtenis met de bal van de speler heeft plaatsgevonden, wanneer de speler of een andere getuige het heeft zien gebeuren.
2. Ofschoon er een klein percentage (<5%) twijfel is, dat alle informatie verkrijgbaar over het voorval, leidt tot de conclusie dat het zich heeft voortgedaan.
Alle informatie houdt in, alle informatie bekend aan de speler en alle andere informatie die hij of zij redelijkerwijs kan verkrijgen zonder het spel onnodig op te houden!

De definitie los natuurlijk voorwerp wordt nauwelijks veranderd alleen is toegevoegd dat een spinnenweb wel een los natuurlijk voorwerp is ondanks dat een web altijd ergens aan vast zit.
Verloren bal is een bal in het spel die niet gevonden wordt binnen 3 minuten (nu 5 minuten) nadat de speler of zijn of haar caddie (of de partner van de speler of zijn of haar caddie) zijn begonnen met zoeken
Wanneer het zoeken tijdelijk wordt onderbroken voor een goede reden ( spel onderbreking, door het een andere speler het mogelijk te maken door te spelen, of wanneer de speler abusievelijk een verkeerde bal als zodanig identificeert, telt de verloren tijd niet mee.

In de oude definities staat dat een marker iemand is die door de commissie is aangesteld om bij strokeplay de score van de speler te noteren. Het kan een medecompetitor zijn. Hij is geen referee. Dit laatste vervalt en wordt nu: het mag niet een partner zijn!
Blijft natuurlijk de vraag wat wordt onder de partner verstaan beperkt zich dat tot de partner tijdens het spel of verstaan ze hieronder ook de levenspartner??

Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering ; het nearest point of relief wordt in de nieuwe definities; het Nearest Point of Complete Relief. De nearest point of complete relief heeft alleen betrekking op de bijzondere omstandigheid waar relief van genomen wordt en kan een plek zijn waar een andere omstandigheid hinder geeft. In dat geval mag de speler nogmaals relief nemen van de nieuwe omstandigheid. Alleen als dit probleem bij herhaling optreedt mag in een keer van beide omstandigheden relief worden genomen. (Wel eerst proberen!)
Naast het nearest point of complete relief bestaat ook het Point of Maximum Available Relief van dit referentie punt is sprake bij abnormale terreinomstandigheden in de bunker in op de green (tijdelijk water) wanneer er geen punt met complete relief zonder straf te vinden is.
De term Outside Agency wordt vervangen door Outside Influence dus Beinvloeding van buitenaf. Hieronder wordt verstaan ieder persoon, dier of voorwerp dat invloed zou kunnen hebben op de bal van de speler of uitrusting of de baan behalve de speler, zijn of haar caddie of de speler’s partner of tegenstander of hun caddie’s.

Een nieuwe definitie is er voor Relief Area dit vervangt de definities van de hindernissen in de baan. De definitie luidt: Het gebied waar een speler zijn bal moet droppen wanneer hij relief mag nemen volgens een bepaalde regel. Elke relief regel vereist een specifieke Relief Area waarvan de grootte van plek en de plek bepaald wordt door drie factoren:
1. Het referentie punt
2. De grootte van de plek afhankelijk van het referentie punt (1 of 2 stoklengtes)
3. Beperkingen van waar wel of niet gedropt mag worden (bv niet in een hindernis)

De Serious Breach is Ernstige overtreding van een regel wordt nu gedefinieerd: Om te bepalen of een ernstige overtreding is gemaakt worden de volgende factoren bekeken:
1. De moeilijkheid van de slag
2. Afstand van de bal tot de hole
3. Het effect van de obstakels in de speellijn
4. Andere condities die invloed kunnen hebben op de slag.
Het concept van Ernstige Overtreding bij spelen van de verkeerde plek geldt niet voor matchplay daar wordt het al bestraft met verlies van de hole.

Verkeerde Green was elke andere green dan die van de hole die wordt gespeeld. Extra nu:
1. De greens van alle holes waar de speler op dat moment niet speelt.
2. De normale green van de hole als een tijdelijke green gebruikt wordt (winter green)
3. Alle oefen greens voor putting, chipping of pitching tenzij de commissie per local rule dezen uitsluit.

Verkeerde plaats is elke plek op de baan anders dan waar de speler zijn bal mag of moet spelen volgens de regels.
Bijvoorbeeld:
1. Spelen van een bal na terugplaatsen op de verkeerde plek of zonder terug te plaatsen wanneer dat volgens de regels moet.
2. Spelen van de bal die buiten een relief gebied gedropt is.
3. Relief nemen volgens een verkeerde regel, zodanig dat de bal gedropt is en gespeeld is van een verkeerde plek volgens de juiste regel.
4. Spelen van de bal uit een No-Play zone of wanneer de no-play zone interfereert met de voorgenomen stand of swing.
Spelen van een bal van buiten de afslagplaats van een hole wordt niet gezien als het spelen van de verkeerde plaats. Die bal is niet in het spel en telt ook niet mee! Je krijgt wel twee strafslagen en moet opnieuw slaan van de juiste plek.

Uitleg nieuwe regels 1 januari 2018

Regel 5: Het spelen van een Golfronde
5.2-a De beperkingen ten aanzien van het oefenen op de baan voor de wedstijd in Strokeplay, gelden voor de speler en niet de Caddie!
5. 3-a De speler moet starten met spelen op exact de door de wedstrijdleiding aangegeven tijd.
Zo niet diskwalificatie!!!!
Uitz 1: Wanneer de speler niet meer dan 5 minuten na zijn starttijd arriveert.
Uitz 2: Wanneer de speler meer dan 5 minuten eerder dan zijn starttijd vertrekt.
Straf: twee strafslagen of verlies van de hole, op de eerste hole die gespeeld wordt.
De wedstrijdcommissie mag een uitzondering maken, dan geen straf!

Regel 6: Het spelen van een hole
6 1-b(1) In Matchplay: Wanneer een speler de hole start van buiten de afslagplaats, mag de tegenstander vragen een bal opnieuw te slaan (zonder straf), de speler heeft dan nog steeds “de eer”.
6 1-b(2) In Strokeplay moet de speler opnieuw vanaf de juiste plek slaan (met twee strafslagen), de slag zelf telt niet mee, corrigeert hij niet volgt diskwalificatie!
6 2-b (6) Wanneer de bal binnen de afslagplaats in het spel is ( bv na een airshot of na het nemen van relief), mag de (een) bal worden opgenomen en opnieuw worden opgeteed zonder straf.
De eer op de eerste hole wordt bepaald door de wedstrijd commissie anders door het lot!
De eer wordt bepaald door de bruto score behaald op de voorgaande hole.
Wanneer er gespeeld wordt volgens het “ready golf principe”, mag een speler die de eer heeft wanneer hij klaar staat om te slaan en aangeeft dat hij wil slaan als eerste slaan.

Regel 7: Zoeken bal: Vinden en identificeren.
7-1 Je mag natuurlijke voorwerpen buigen en zelfs afbreken zolang dat redelijk is tijdens het zoeken, de ligging kan hierdoor verbeteren. Dat is toegestaan!
Excessief geweld mag niet (alg. straf) en herstellen!
7-3 Identificeren zonder toestemming van andere speler, markeren ligplaats, niet schoonmaken. Overtreding 1 strafslag.
7.4 Geen straf bij per ongeluk bewegen van bal bij zoeken en identificeren.
Wanneer een bal die volledig onder het zand ligt, gevonden wordt, moet na de identificatie de ligplaats herstel worden waarbij een klein deel van de bal zichtbaar mag blijven!

Regel 9-3, uitz: Bal spelen zoals hij ligt.
Wanneer een bal op de green door natuurlijke krachten verplaatst wordt moet je de bal spelen van de nieuwe ligplaats, behalve wanneer de bal al eerder gemarkeerd is en /of opgenomen is geweest. In dat laatste geval moet je de bal terugplaatsen. Weet je niet meer de plek dan mag dit bij benadering.

Regel 10.1: Het doen van een slag 
Wanneer de stok van een speler per ongeluk de bal meer dan eenmaal raakt tijdens een slag, telt dit als één slag (zonder strafslag) , de bal moet wel gespeeld worden van waar de bal terecht komt.

Regel 10.2: Advies en andere hulp
Een speler mag niemand advies geven tijdens een wedstrijd.
Een speler mag aan niemand anders dan zijn caddie advies vragen.
Een speler mag de uitrusting van een andere speler niet aanraken teneinde te zien welke stok de andere speler gebruikt heeft.

Regel 11: Bal in beweging van richting veranderd of gestopt. 
Bij deze regel zijn een aantal zaken van belang, ten eerste is het per ongeluk dan wel met opzet, is het op de green dan wel in de baan, is het strokeplay dan wel matchplay. De consequenties zijn eveneens verschillend, slag laten vervallen en terugplaatsen of spelen zoals hij ligt. Geen straf of twee strafslagen!

De overtreding waarvoor men in het verleden een strafslag kreeg( bal per ongeluk gestopt of van richting veranderd door speler, caddie of uitrusting) wordt nu niet meer bestraft. Ook wanneer de bal degene raakt die de vlaggenstok bewaakt per ongeluk raakt, krijg je nu geen straf (was twee strafslagen). Dit geldt ook voor de niet bewaakte vlaggenstok al dan niet in de hole! (was ook twee strafslagen).

Dus bewegende bal per ongeluk gestopt of van richting veranderd geen straf. De bal moet gespeeld worden zoals hij ligt:
UITZONDERINGEN: Wanneer een bal tot stilstand komt op een persoon, dier of welk natuurlijk of kunstmatig voorwerp dan ook. Niet op de green,. Dan moet de bal gedropt worden op de plek onder de plek waar de bal oorspronkelijk tot rust kwam. Op de green moet de bal geplaatst worden.
Wanneer een bal gespeeld vanaf de green een persoon, een dier of een beweegbaar obstakel op de green raakt vervalt de slag en moet de bal teruggeplaatst worden op de plek waar hij geslagen werd.

BEHALVE: Op de green, tijdens een STROKEPLAY wedstrijd, wanneer beide ballen op de green liggen voor de slag. DAN WEL TWEE STRAFSLAGEN! En spelen zoals hij ligt.
Een speler die met opzet een bal in beweging stopt of van richting verandert krijgt twee strafslagen. Dit geldt voor zijn eigen bal doch ook voor de bal van zijn tegenstander of medespeler.

UITZONDERING: In geval van matchplay wanneer het duidelijk is dat de bal toch niet uitgeholed kan worden en de volgende slag gegeven wordt.
De bal moet gespeeld worden van waar de bal vermoedelijk was gestopt wanneer de bal niet was tegengehouden.
Het is toegestaan de verwijderde vlaggenstok, een bal op de green en elk uitrustingsstuk van welke speler dan ook weg te halen wanneer een bal in beweging is.

Regel 12: Bunkers 
De speler mag, ook wanneer zijn bal in de bunker ligt, losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels voor een slag verwijderen. Hierbij mag de speler het zand in de bunker tot op zekere hoogte aanraken.
Niet toegestaan (2 strafslagen):
Aanraken zand met de hand, stok, hark om de omstandigheden te testen.
Aanraken zand met een golfstok net voor of achter de bal (grounden).
Aanraken zand tijdens een oefenslag.
Aanraken zand tijdens de achterzwaai.

Regel 13.2: Green
Ook wanneer je een slag doet vanaf de green hoef je de vlaggenstok niet uit de hole te halen of te laten bewaken, wanneer je de vlaggenstok raakt krijgt je geen straf en moet je de bal spelen zoals hij ligt.
Enkele overwegingen:
1. Wanneer een bal per ongeluk de vlaggenstok of de persoon die de vlaggenstok bewaakt of verwijderd heeft raakt volgt er geen straf de bal moet gespeeld worden zoals hij ligt.
2. Wanneer een bal gespeeld op de green met opzet gestopt wordt, vervalt de slag en moet opnieuw gespeeld worden van de oorspronkelijke plek.
3. In geval van het opzettelijk tegenhouden van de bal krijgt de speler of zijn tegenstander of mede speler de algemene straf (twee strafslagen)
4. Wanneer de bal ingeklemd ligt tussen de vlaggenstok en rand van de hole, is er uit geholed als enig deel van de bal onder de rand van de hole ligt. De bal hoeft dus niet meer volledig in de hole te liggen!

Regel 13-1d: Green
Geen straf voor het per ongeluk bewegen van een bal of marker door speler, medespeler, tegenstander op de green.

Regel 13-1c Green
Op de green mag je beschadigingen repareren mits je het spel niet ophoudt.
Uitz:
Beschadigingen door onderhoud (beluchtingsgaten en verticale groeven).
Beschadiging door regen of beregening.
Natuurlijke oneffenheden (onkruid of ziektes) .
Natuurlijke slijtage van de hole.

Regel 15-1: Losse natuurlijke voorwerpen
Een speler mag zonder straf overal in de baan een los natuurlijk voorwerp verwijderen op wat voor manier dan ook!
(Dus ook in de hindernis en bunker!)
Echter:
Wanneer de bal beweegt bij het verwijderen van het losse natuurlijke voorwerp, moet je de bal met een strafslag terugplaatsen!
(Uitz: Op de green, op de afslagplaats of tijdens het zoeken naar de bal, dan geen straf wel terugplaatsen.
Wanneer je de bal moet terugplaatsen mag je ook geen los natuurlijk voorwerp verwijderen wat de bal zou hebben kunnen bewegen, als de bal niet zou zijn opgenomen!

Regel 18: Hoe te handelen bij een verloren bal of een bal buiten de baan
Een bal is verloren wanneer de bal niet, binnen 3 minuten nadat met zoeken gestart is , gevonden wordt.

Wanneer je vervolgens bij benadering bepaalt waar de bal had moeten liggen, of waar de bal de grens van de baan gepasseerd heeft, mag je met twee strafslagen een nieuwe bal droppen op een gelijke afstand tot de green van dit referentie punt, in de baan niet dichter bij de hole.

In de praktijk ga je staan op de dit referentie punt en kijk je op je golf horloge, dan zie je de afstand tot het midden van de green, vervolgens loop je naar een plek in de baan ( dit mag soms in de fairway zijn, mits niet dichter bij de hole) en drop je een bal op een gelijke afstand naar het midden van de green.

11 november 2018